Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Konkurs na ekran tytułowy OpenTTD 1.10.0
#1
Jak przy każdej wersji ogłoszony został konkurs na ekran tytułowy do OpenTTD.

   

Zadaniem jest stworzenie zapisu gry, który będzie wyświetlał się na głównym ekranie OpenTTD 1.10.0.

HARMONOGRAM
 • Termin zgłoszeń: sobota, 21 marca 2020 r., godz. 23:59
 • Rozpoczęcie głosowania: niedziela, 22 marca 2020 r.
 • Zakończenie zgłoszeń: sobota, 28 marca 2020 r., godz. 23:59

ZGŁOSZENIA I GŁOSOWANIE

Zgłoszenia należy wstawiać jako post na tt-forums.net w tym wątku:
Do posta należy załączyć zarówno zapis gry, jak i zrzut ekranu (w rozmiarach maksymalnie 800x600 px). Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie (zgłoszenia można aktualizować - wtedy trzeba dodać nowy post i usunąć stary).

Po zamknięciu zgłoszeń, zostanie stworzona strona, na której będą prezentowane prace, na które będzie można oddać swój głos.

WYTYCZNE
 • Wczuj się w osobę, która pierwszy raz włącza tę grę. Ekran tytułowy powinien prezentować różnorodne środki transportu, wspaniałe duże stacje kolejowe, skomplikowane skrzyżowania itp.
 • Rozmiar mapy to 128x128 lub 256x256 o całkowitym rozmiarze pliku ok. 150KB. Mniejsze rozmiary nie zmieszczą się na większych ekranach, natomiast większe mapy będą miały obszary, które nie będą nawet nigdy widoczne.
 • Ekran tytułowy zaczyna się w lewym górnym rogu kadru (w momencie zapisania gry), który rozszerza się w prawo i w dół przy większych rozdzielczościach. Postaraj się więc, aby bardziej interesujące rzeczy znajdowały się w lewym górnym rogu, ale również pomyśl o większych rozmiarach ekranów.
 • Pokaż jak najwięcej możliwych funkcjonalności gry, np. użyj różnych rodzajów sygnalizacji, zwykłe pojedyncze stacje oraz bardziej skomplikowane, a także różne rodzaje torów. I nie zapominaj o statkach i samolotach!
 • Jedną z najbardziej widocznych zmian w najnowszej wersji 1.10.0 będzie możliwość łączenia kilku portów. Postaraj się je pokazać na swoim ekranie.
 • Ekran powinien wyglądać dobrze zarówno z grafikami oryginalnymi, jak i OpenGFX.
 • Awarie pojazdów mają być wyłączone. Używanie czitów, by zdobyć pieniądze, jest dozwolone. Nierentowne firmy są dozwolone. Budowanie za pomocą kilku firm jest dozwolone. Tworzenie scenariusza za pomocą edytora jest dozwolone.
 • Nie używaj SI, skryptów, ani dodatków NewGRF.
 • Zapisana gra musi być utworzona w czystej, niezmodyfikowanej wersji OpenTTD pobranej z oficjalnych źródeł - nie może być stworzona za pomocą JGR Patch Pack, LtJoker's Patch Pack, Reddit client, CityMania client itp.

Inspiracji można szukać w poprzednim konkursie.

Zmiany w wersji 1.10.0.
Odpowiedz
#2
The English version you can see below in this post

Jak obiecałem na Discordzie, wrzucam mój projekt ekranu tytułowego do wersji 1.10.0

   
ostatnia aktualizacja załącznika: 21.03.2020, 14:00

(podstawowy zestaw grafik: OpenGFX, rozdzielczość: 1366x768 px. Projekt w innych rozdzielczościach i zestawach grafik  (NightGFX i aBase) można obejrzeć tutaj)

Jak, waszym zdaniem, można by ulepszyć ten widok? Jestem otwarty na propozycje zmian, sugestie piszcie w tym wątku albo w wiadomości prywatnej na forum.
Projekt zamknięty. Na tt-forums można go zobaczyć tutaj.

Co (oprócz tego co pięknie przetłumaczył pAter) chciałem zmieścić na ekranie już od najmniejszej rozdzielczości?
 - różne typy i kolory pociągów i wagonów - maglev i kolej jednoszynową widać dobrze, na kawałku toru zelektryfikowanego na górze, po lewej, jeżdżą na przemian parowozy, lokomotywy elektryczne i spalinowe, z różnymi wagonami (w tym kilkoma różnymi w jednym pociągu, nie wszystkim początkującym graczom taka możliwość wydaje się oczywista) i to z różnych stron Smile
 - pojazdy (w tym cysterny, autobusy, ciężarówki) w różnych kolorach
 - przejazd kolejowy (mimo że pojazdy tamtędy nie jeżdżą, bałem się wypadków)
 - przystanki przelotowe oraz końcowe
 - różne rodzaje statków
 - tunele i mosty, kolejowe i drogowe
 - śluzy i kanał

W większych rozdzielczościach:
 - drogi jednokierunkowe
 - więcej rodzajów mostów i sygnalizatorów
 - platforma wiertnicza obsługiwana przez dwie różne firmy
 - lotnisko międzynarodowe
 - różne przedsiębiorstwa
 - inne bajery, o których teraz zapomniałem, a pamiętałem podczas tworzenia gry Smile
Nie chciałem umieszczać wielkiego miasta, zajmującego cały ekran

Rozdzielczość 2560x1600 była przy poprzedniej wersji największą rozpatrywaną w konkursie, więc powyżej jej widok staje się trochę nudny - jest tam znacznie mniej infrastruktury (ale i tak jeszcze jakaś się znajduje - w odróżnieniu od na przykład obecnego ekranu (RC1), przy którym na monitorze 1920x1080 na dole i po prawej mamy puste pasy trawy i drzew). Skupiałem się przede wszystkim na rozdzielczościach 640x480 (najmniejsza), 1280x720, 1366x768 i 1920x1080 (wydają mi się najczęściej spotykane) i właśnie tej największej.


Zmiany (kursywą zapisane są te, które już dodałem do obrazków na stronie z różnymi rozmiarami i w tym poście):

- przesunąłem śluzę (pierwszą licząc od platformy) o jedną kratkę wyżej - większa część będzie widoczna przy rozdzielczości 640x480
- podmieniłem most przy latarni morskiej (prawy górny róg, patrząc na rozdzielczość zamieszczoną w tym poście) na drewniany - ładnie wygląda, a jeszcze takiego nie było
- wykupiłem kawałek terenu, żeby to też pokazać na ekranie startowym
- zmieniłem odcinek torowiska na górze z jedno- na dwutorowe, dobudowałem most
- poprawiłem początkowe pozycje pojazdów
- dorzuciłem duże samoloty, przelatujące co jakiś czas nad miastem w lewym górnym rogu (niestety na zrzut ekranu żaden się nie załapał)

- zmieniłem sygnały (maglev, po lewej)IN ENGLISH (by GoogleTraslate)

As promised on Discord, I upload my title screen design to version 1.10.0

   
last attachment update: 21.03.2020, 14:00
(basic graphics set: OpenGFX, resolution: 1366x768 px. The project in other resolutions and graphic sets (NightGFX and aBase) can be viewed here)

How do you think this view could be improved? I am open to suggestions for changes, write suggestions in this thread or in a private message on the forum.
Closed project. On tt-forums you can see it here.

What (apart from what beautifully translated pAter) did I want to fit on the screen from the lowest resolution?
 - different types and colors of trains and wagons - maglev and monorail can be seen clearly, on a piece of electrified track on the top, on the left, alternate steam engines, electric and diesel locomotives, with different wagons (including several different in one train, not all for novice players this possibility seems obvious) from various angles Smile
 - vehicles (including tankers, buses, trucks) in various colors
 - railway crossing (even though the vehicles do not go there, I was afraid of accidents)
 - through stops and final stops
 - different types of ships
 - tunnels and bridges, rail and road
 - sluices and a canal

In larger resolutions:
 - one-way roads
 - more types of bridges and signaling devices
 - an oil platform operated by two different companies
 - international airport
 - various enterprises
 - other goodies that I forgot now and remembered while creating the game Smile
 I didn't want to place a big city that took up the whole screen

Resolution: The 2560x1600 was the largest considered in the previous version in the competition, so above its view becomes a bit boring - there is much less infrastructure there (but there is still some - there is, unlike, for example, the current screen (RC1), where the 1920x1080 monitor at the bottom and on the right we have empty stripes of grass and trees). I focused mainly on resolutions 640x480 (the smallest), 1280x720, 1366x768 and 1920x1080 (they seem to be the most common to me) and the largest one.


Changes (italics are the ones that I have already added to the images on the page with different sizes and in this post):

- I moved the airlock (the first counting from the platform) one check higher - the greater part will be visible at 640x480 resolution
- I replaced the bridge at the lighthouse (upper right corner, looking at the resolution in this post) with a wooden one - it looks nice, and yet it was not
- I bought a piece of land to show it on the start screen
- I changed the track section upstairs from one track to a double track, I added a bridge
- I corrected the initial vehicle positions
- I added large planes, flying over the city from time to time in the upper left corner (unfortunately no one caught the screenshot)
- I changed signals (maglev, on the left)
Odpowiedz
#3
Rozpoczęło się głosowanie na ekran tytułowy!

Zagłosować można na tej stronie:
https://www.tt-forums.net/viewtopic.php?f=29&t=86795

W konkursie bierze udział dziewięć propozycji dziewięciu różnych autorów, na liście propozycje umieszczone są według ich autorów alfabetycznie, w pierwszym poście wątku z głosowaniem (link powyżej) można obejrzeć wszystkie propozycje w grafikach OpenGFX, aBase i oryginalnych z Transprt Tycoon Deluxe, w różnych rozdzielczościach (również większych niż na mojej stronie)

Oczywiście liczę na głosy forumowiczów OpenTTD Polska Smile (powinniście bez problemu znaleźć moją propozycję, na liście jest ostatnia, pod loginem yazalo [PL])
Odpowiedz
#4
Głosowanie zakończone

Zwyciężył ALEXbr, który od początku był na prowadzeniu, jego propozycja zdobyła aż 16 (26%!) głosów. Główną wadą zwycięskiego tła (jeśli nie jedyną  Smile ) jest to, że przy małych rozdzielczościach większość ekranu zajmuje duże lotnisko; główna zaleta, to ładne umieszczenie portu złożonego z kilku doków (na niewielkim półwyspie, w lewym górnym rogu, dzięki czemu jest dobrze widoczny na wszystkich rozdzielczościach ekranu. Niestety na jednej z rozpatrywanych rozdzielczości wielostanowiskowy port na mojej propozycji został zasłonięty przez menu gry Sad ). Pokazanie takiego portu było jednym z głównych elementów, które należało rozpatrywać przy głosowaniu - ponieważ jest to jedna z najbardziej widocznych różnic między OpenTTD 1.10.0 a starszymi wersjami

Mojej propozycji udało się zająć drugie miejsce (na równi z Rashainem, z wynikiem 15%), za co serdecznie dziękuję wszystkim głosującym Smile
Nie spodziewałem się uzyskać tak dobrego wyniku w moim pierwszym takim konkursie, liczę na was przy następnych Smile , postaram się poprawić drobne błędy (jak to, że na zrzutach ekranu pokazanych na stronie głosowania pojawił się niepotrzebny napis, albo wspomniane już zasłanianie ważnych elementów) i uwzględnić propozycje poprawek, które pojawiły się już po wrzuceniu posta na tt-forums (np. umieszczenie dużej, ruchliwej stacji)


Jeżeli ktoś jednak chciałby ustawić na swoim komputerze moją wersję tła do OpenTTD, wystarczy pobrać umieszczony niżej załącznik, zmienić rozszerzenie pliku na .dat i umieścić go w folderze baseset (zastąpić obecny plik pod tą samą nazwą), tam, gdzie mamy zapisaną grę OpenTTD (domyślnie dla systemu Windows: C:\Program Files\OpenTTD\baseset)

Załącznik:

.sav   opntitle.sav (Rozmiar: 76.9 KB / Pobrań: 2)

Skoro konkurs rozstrzygnięty, możemy mieć czekać aż pojawi się gotowa do pobrania stabilna wersja OpenTTD 1.10.0 Smile
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
[-]
Witaj
You have to register before you can post on our site.

Login/Adres e-mail:


Hasło:

[-]
Discord

[-]
Ostatnie posty
Problem z multiplayer - "wczytywanie św...
No rzeczywiście to c...WASD — 09:37
Problem z multiplayer
można też z konsoli ...spaceport — 19:25
Problem z multiplayer
podczas łączenia n...pAter — 00:14
Bocznice Kolejowe
O ile się nie mylę, ...yazalo — 21:26
Problem z multiplayer
Może spróbuj użyć mn...yazalo — 21:19